Προηγούμενα Συνέδρια

Technology Summit – 30 Ιουνίου 2022

Πέμπτη 30 Ιουνίου @ 08:30 - 18:30

Banking Summit – 22 Μαρτίου 2022

Τρίτη 22 Μαρτίου @ 08:45 - 16:30